Thông báo

Tham quan triển lảm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

    UBND HUYỆN VĨNH THẠNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Số:  639 /TB-PGDĐT-NV                 Vĩnh Thạnh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Tham quan triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam,

Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

 


          Căn cứ Công văn số 137/BTTP ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bào tàng thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức triển lãm bộ ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý , Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh thông báo đến các đơn vị trường trực thuộc thông báo và tổ chức cho công chức, viên chức và học sinh tham quan triển lãm bộ ảnh như sau:

 

1. Thành phần:

Công chức, viên chức và học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 03 ngày, ngày 14 đến 16 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm: Chương trình đưa “Hàng Việt về nông thôn”, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

 

Nhằm thuận tiện cho thuyết minh viên thực hiện thuyết minh và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em học sinh tham quan triển lãm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh sắp xếp lịch tham quan cụ thể như sau:

 

Thời gian

Đơn vị trường

Số lượng CC,VC và HS

Ghi chú

08 h 30’;

Ngày 14/11/2015

TH Vĩnh Trinh 1, 2 và 3.

TH Vĩnh Bình 1 và 2.

Mỗi đơn vị ít nhất 30 học sinh và 20 lượt CC,VC.

Tham quan sau lễ khai mạc.

Ông Đoàn Ngọc Nghiễu, Hiệu trưởng TH Vĩnh Trinh 3 - Trưởng đoàn

10 h 15’;

Ngày 14/11/2015

THCS Vĩnh Trinh

CC, VC và HS toàn trường.

Ông Lê Văn Miệt, Hiệu trưởng THCS Vĩnh Trinh - Trưởng đoàn.

14 h;

Ngày 14/11/2015

Các đơn vị TH còn lại

Mỗi đơn vị ít nhất 10 học sinh và 10 lượt CC,VC.

Ông Đặng Văn Sáu, Hiệu trưởng TH Thạnh Mỹ 1 - Trưởng đoàn.

14h;

Ngày 15/11/2015

Các đơn vị THCS còn lại.

Mỗi đơn vị ít nhất 40 học sinh và 20 lượt CC,VC.

Ông Đặng Hảo Tâm, Phó hiệu trưởng THCS TTr Vĩnh Thạnh - Trưởng đoàn

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt theo tinh thần thông báo. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc hoặc thay đổi thời gian tham quan triển lãm, báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ông Võ Thiện Nghĩa - Cán bộ Nghiệp vụ phụ trách, số điện thoại 0908.797.549 để được phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức triển lãm bộ ảnh nhằm chuẩn bị tốt để phục vụ công chức, viên chức và học sinh ngành giáo dục tham quan thưởng lãm./.

 

Nơi nhận:                                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường trực thuộc;                                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu HCTH, NV.

                                   

                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                         Nguyễn Văn Dũng                   

Văn bản mới nhất
Thông báo
Xem thêm...